De impact van het coronavirus op uw bedrijf

De ontwikkelingen rondom het COVID-19/coronavirus raken ons allemaal. De impact op de samenleving, op uw persoonlijke situatie en in uw onderneming is enorm. Het kabinet heeft op 12 maart 2020 een aantal maatregelen gepresenteerd om de Nederlandse economie te ondersteunen. Op 17 maart 2020 is daar een omvangrijk pakket bijgekomen.

In deze bijdrage informeren wij u over de maatregelen die de regering heeft getroffen en op welke wijze u daarvan gebruik kunt maken.

Economische en fiscale maatregelen van het kabinet in verband met het coronavirus.

Het kabinet heeft op 12 en 17 maart 2020 de volgende economische en fiscale steunmaatregelen gepubliceerd.
1. Werktijdverkorting – Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
2. Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden
3. Aanpassen voorlopige aanslag
4. Extra ondersteuning zzp’ers
5. Compensatieregeling getroffen sectoren
6. Verruiming kredieten Qredits
7. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en Garantie Ondernemersfinanciering
8. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
9. Kinderopvangtoeslag
10. Wet Arbeidsmarkt in Balans
11. Europese en internationale financiële maatregelen

1. Werktijdverkorting – Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Tot 17 maart 2020 konden werkgevers een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen als er minstens 20% aan uren weg was gevallen als direct gevolg van het coronavirus. Hierbij vergoedde UWV maximaal 75% van de loonsom. De vergunning werd voor maximaal 4 perioden van 6 weken toegekend en was aan een aantal voorwaarden onderworpen.

Het kabinet heeft de regeling voor werktijdverkorting per 17 maart 2020 vervangen door een nieuwe regeling ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’ (NOW). Hierdoor is het per voornoemde datum niet meer mogelijk om een werktijdverkorting aan te vragen. Bestaande aanvragen worden omgezet in een aanvraag voor de NOW. De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. De minister komt met nadere informatie met betrekking tot de procedure voor de aanvraag.

Wat houdt NOW in?

Een ondernemer die een omzetverlies van minimaal 20% verwacht, kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom (let op: niet loonkosten maar loonsom) en is afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig met 3 maanden verlengd kan worden. Indien reeds gebruik wordt gemaakt van de werktijdverkorting loopt deze door. Bij een verlenging dient een beroep worden gedaan op NOW.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming in de loonkosten?
1. De werkgever mag géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
2. De werkgever dient loon door te betalen aan de werknemers.
3. De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
4. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
5. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

2. Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden

Ondernemers kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst stelt aan een verzoek de onderstaande voorwaarden.
1. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan en moet goed zijn onderbouwd. Zodra het verzoek bij de Belastingdienst ontvangen is, zet de Belastingdienst de invordering stop.
2. Er dient een verklaring van een derde deskundige (in casu een accountantsverklaring) meegestuurd te worden. Deze verklaring kan ook achteraf, binnen 4 weken na het verzoek, worden ingediend. De beroepsorganisatie van accountants is nog in overleg met de Belastingdienst over de inhoud van deze verklaring.
3. Er kan alleen uitstel worden gevraagd voor ontvangen aanslagen. Indien bij het indienen van de aangifte loonbelasting en/of omzetbelasting reeds blijkt dat betaling niet mogelijk is, kan er nog geen uitstel van betaling aangevraagd worden. Wij adviseren u derhalve de betreffende aangifte in te dienen en te wachten met het vragen van uitstel voor de loonbelasting of omzetbelasting totdat de aanslag ontvangen is.
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen schrappen of terugdraaien. De verzuimboete voor het niet tijdig indienen van de aangifte blijft wel van kracht.

Betalingsonmacht bij uitstel van betaling melden
Meldt de betalingsonmacht bij de Belastingdienst voordat het verzoek om uitstel van betaling wordt ingediend. Hiermee wordt voorkomen dat bij een faillissement van de onderneming de bestuurder/directeur aansprakelijk gesteld kan worden voor de loon- en omzetbelastingschulden van de onderneming. Daarnaast dient een melding betalingsonmacht te worden gedaan indien er uitstel wordt aangevraagd voor de heffing van premie voor het bedrijfspensioenfonds.

3. Pas voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aan

Ondernemers kunnen hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aanpassen, indien zij verwachten dat de winst door het coronavirus afneemt. Dit vergroot de liquiditeit. Indien achteraf blijkt dat de winst toch hoger is, dient uiteraard een nabetaling te worden gedaan aan de Belastingdienst.

4. Extra ondersteuning zzp’ers

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de NOW. Het kabinet stelt een tijdelijke bijstandsregeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

De regeling is gebaseerd op de regeling Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), met enkele versoepelingen.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Evenmin wordt de levensvatbaarheid van de onderneming getoetst. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

De regeling zal door gemeenten worden uitgevoerd. Op dit moment worden de systemen daartoe binnen de gemeenten ingeregeld.

5. Compensatieregeling getroffen sectoren

Er komt een compensatieregeling van € 4.000 per onderneming in de getroffen sectoren. De minister noemt horeca als voorbeelden van een sector die in de problemen komt door de 1,5 meter afstandseis. Deze regeling wordt nu verder uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

De dienst RVO (telefoonnummer: 088-0422500) kent een informatieloket over deze regeling.

6. Verruiming kredieten Qredits

Sinds enkele jaren biedt Qredits het mkb-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terechtkunnen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek. Hun wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Deze crisismaatregel geldt in principe voor een periode van negen maanden en staat open tot eind mei van dit jaar.

7. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en Garantie Ondernemersfinanciering
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet van de bank, voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Daarnaast kunnen ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt het kabinet zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het kabinet committeert zich eraan alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. U kunt hiervoor terecht bij uw bank.

8. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstellingsregeling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat de overheid borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen. U kunt hiervoor terecht bij uw bank.
9. Kinderopvangtoeslag

Als gevolg van sluiting van de kinderopvang zijn vragen ontstaan over de kinderopvangtoeslag en over de administratieve processen bij kinderopvangorganisaties. De Belastingdienst heeft een aantal vragen beantwoord. Wij zetten de belangrijkste op een rij:
• U hoeft vanwege de sluiting geen wijzigingen door te geven of kinderopvangtoeslag stop te zetten.
• U dient de factuur van de kinderopvang/gastouder te blijven betalen. Dan houdt u recht op kinderopvangtoeslag voor de betaalde facturen en dan blijft uw plek op de kinderopvang behouden.
• U kunt het contract met de kinderopvang/gastouder opzeggen, afhankelijk van de overeenkomst tussen u en de kinderopvangorganisatie. Uiteraard vervalt dan uw recht op kinderopvangtoeslag.

10. Wet Arbeidsmarkt
In het kader van de implementatie van de regels met betrekking tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) had de overheid reeds gemeld dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime, zoals beschreven in de brief van december en geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

Ingevolge de WAB moeten werkgevers met terugwerkende kracht hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling leidt tot onbedoelde effecten in sectoren waar juist nu veel overwerk nodig is, zoals de zorg. is. Het kabinet zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

11. Europese en internationale financiële maatregelen
• De Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd. Dat geld komt ten goede aan de ondersteuning van de zorg, het MKB en de arbeidsmarkt.
• Normaal gesproken mag het begrotingstekort van een land niet boven de 3 procent van het bruto binnenland product (bbp) uitkomen, en de staatsschuld mag niet meer dan 60 procent van het bbp bedragen. Deze Europese begrotingsregels worden nu minder streng toegepast. Dat geeft landen meer ruimte om financiële steunmaatregelen te nemen.
• Europese staatsteunregels worden tijdelijk versoepeld zodat landen makkelijker bedrijven kunnen ondersteunen.
• De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders gaan zich soepeler opstellen bij bijvoorbeeld de financiële buffereisen waaraan banken moeten voldoen. Zo kunnen deze banken hun rol als financier van de economie blijven spelen. Banken kunnen goedkoper geld lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen.
• De ECB koopt tot het einde van dit jaar voor 120 miljard euro extra aan obligaties op. Dat zijn voor een belangrijk deel bedrijfsobligaties. Hierdoor wordt het voor bedrijven goedkoper om geld te lenen, zodat zij kunnen blijven investeren.
• De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.
• De EIB zorgt via bestaande middelen dat er geld beschikbaar is voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus.
• Het IMF heeft voor de korte termijn 50 miljard dollar aan financiering beschikbaar die snel geleend kan worden aan landen die geraakt worden door het coronavirus.
• De Wereldbank stelt versneld 14 miljard dollar beschikbaar. Dat geld is bestemd om de zorg en het bedrijfsleven in getroffen landen te ondersteunen.
• Daarnaast blijven het IMF en de Wereldbank de wereldwijde economische situatie in de gaten houden en staan ze klaar om zo nodig meer hulp te bieden.
• De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Aziatische Ontwikkelingsbank stellen middelen beschikbaar om klanten te helpen met financiering. Dan gaat het met name om producenten en distributeurs van medicijnen en medische producten.

Tot slot
We realiseren ons dat voor veel van de maatregelen geldt dat nog niet alle details bekend zijn. Bovendien volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Wij raden u daarom aan de berichtgevingen te volgen, bijvoorbeeld via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen. Wij zullen u in ieder geval op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Gezamenlijke schouw bedrijventerrein De Tonsel

Gezamenlijke schouw bedrijventerrein De TonselBedrijventerrein De Tonsel is op donderdagmiddag 15 april jl. geschouwd door leden van de werkgroep veiligheid De Tonsel. Zowel de ondernemers, als beveiligingsorganisatie Securitas, gemeente en parkmanagement waren...

Algemene Ledenvergadering Lorentz III

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering CV Lorentz IIIOp woensdag 14 maart jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Lorentz III (digitaal) plaatsgevonden. In de vergadering werd er o.a. gestemd over het lidmaatschap van de vereniging voor de...

Update verkeerssituatie N302 – Marie Curiestraat – Lorentzstraat

Ontwikkelingen rondom de N302 Onlangs heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Harderwijk en de Bedrijvenkring Harderwijk. Onderwerp van gesprek was de stand van zaken omtrent het verkeersonderzoek “Verkeersafwikkeling Lorentz van en naar de N302”. Ook hebben...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!