Update fiscale en economische steunmaatregelen

Het kabinet heeft sinds 12 maart 2020 een omvangrijk pakket steunmaatregelen gepresenteerd om de Nederlandse economie te ondersteunen. De maatregelen worden continue nader ingevuld en uitgebreid. Hieronder treft u een update aan van de belangrijkste steunmaatregelen. Daarnaast wordt in deze update specifiek een aantal aandachtspunten voor u als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder benoemd.

Let op!
We zijn graag actueel. Terwijl we dit artikel publiceren, komen er vanuit de Rijksoverheid nieuwe aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen. Onderstaande artikelen zijn geschreven met de kennis tot en met donderdag 30 april 2020.

 1. Is de coronasteun ook voor de dga?
 2. Verlaging van invorderings- en belastingrente
 3. Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast
 4. Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?
 5. Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren
 6. Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?
 7. Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?
 8. Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?
 9. Btw-regels zorgsector versoepeld vanwege corona
 10. Uitbreiding NOW-regeling voor concerns en seizoensarbeid
 11. Kamer: aanpassing Tozo- en TOGS-regeling
 12. Aanvullende belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

 

1. Is de coronasteun ook voor de dga?

Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke hiervan zijn ook op de dga van toepassing?

NOW
De NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten. Het salaris van de dga behoort hier alleen toe als de dga verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Houd er verder rekening mee dat ook voor u als dga het maximumloon waarvoor een tegemoetkoming kan worden verkregen, bepaald is op € 9.538 per maand.

Tozo
Zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis kunnen via hun gemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Het inkomen wordt dan aangevuld tot aan het bestaansminimum.
Ondernemers moeten, om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook als dga moet u minimaal 1.225 uren in het bedrijf werkzaam zijn. Tevens lijkt ook te gelden dat u, alleen of samen met de mogelijk andere in de bv werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen moet bezitten. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u direct.

Tegemoetkoming schade € 4.000
Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, zoals de horeca, kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. Bedrijven moeten voldoet aan verschillende voorwaarden, zoals een juiste SBI-code. De regeling staat daarmee dus ook open voor bv’s die aan de voorwaarden voldoen.

Uitstel van betaling belastingen
Bedrijven kunnen online uitstel van betaling aanvragen voor tal van belastingen, onder meer voor de loonheffing en de inkomstenbelasting. Dit betekent dat een bv uitstel van betaling voor de loonheffing van de dga kan aanvragen en u als dga zelf voor de door u te betalen inkomstenbelasting. Het belastinguitstel geldt voor een periode van drie maanden, die aanvangt zodra u een verzoek indient. Als u éénmaal een verzoek heeft ingediend, hoeft u dat in de driemaandsperiode niet telkens te herhalen. Van belang is dat dat de aanvraag om bijzonder betalingsuitstel ook geldt als melding van betalingsonmacht gedurende de uitstelperiode. U moet wel zelf de tijdigheid van de eerste melding bewaken. Als uw bijvoorbeeld de btw over maart niet betaalt, dan moet de betalingsonmacht uiterlijk in de tweede week van mei worden gemeld, zelfs als u dan nog geen naheffingsaanslag heeft ontvangen waarvoor u bijzonder betalingsuitstel wilt vragen. Het niet (tijdig) melden van betalingsonmacht kan tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de besloten vennootschap leiden.  

Let op!
Hetgeen hiervoor gesteld is voor de dga geldt ook bij belastinguitstel voor ondernemingen.  

Let op!
Er zijn twee soorten bijzonder betalingsuitstel goedgekeurd. Dit betreft uitstel voor een periode van drie maanden en een uitstel voor een periode langer dan drie maanden. Het uitstel voor drie maanden wordt op verzoek verleend. Het verzoek om uitstel geldt voor alle aanslagen IB, LB, OB, VBP en ZvW die worden opgelegd vanaf de datum van ontvangst van het verzoek. Als betalingsuitstel gedurende drie maanden niet voldoende is, kan om een langere uitstelperiode worden verzocht. Daarbij geldt dat de voortdurende betalingsproblemen door de coronacrisis zijn ontstaan. Als het verzoek om een langere uitstelperiode ziet meer dan € 20.000, dan gelden als aanvullende voorwaarden dat een accountantsverklaring en een liquiditeitsprognose worden meegestuurd.

Gebruikelijk loon dga
Als dga bent u verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon als salaris uit de bv op te nemen. Het gebruikelijk loon dient in 2020 normaal gesproken ten minste € 46.000 te bedragen. Het kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers in dienst van uw bv, indien een van hen meer verdient dan € 46.000. Eerder was al beslist dat het gebruikelijk loon vanwege de coronacrisis lager vastgesteld mag worden. Nu is bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon in verhouding tot de omzet mag worden verlaagd. De vormgeving zal gaan lijken op een vergelijkbare maatregel ter vaststelling van het gebruikelijk loon tijdens de kredietcrisis rond het jaar 2009. Een voorwaarde destijds was dat in plaats van gebruikelijk loon geen dividend mocht worden uitgekeerd. Volgens berekeningen van het kabinet betekent de maatregel een gemiddeld voordeel van € 6.200 per dga.

Dga medische sector
Bent u als dga werkzaam in de medische sector, dan kan uw onderneming wegens omzetverlies een beroep doen op ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op basis van het verlies aan vergoede omzet. Naar verwachting zal dit zo’n 60 à 85% zijn van de omzet die normaal gesproken vergoed wordt. De hulp is bestemd voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering geleverd wordt, met uitsluiting van opticiens en ongecontracteerde audiciens. 

2. Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, dus ook voor die van de dga. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

Let op!
Als de Belastingdienst invorderingsrente vergoedt, blijft de rente op 4% gehandhaafd. Voor voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting die in één keer worden betaald, wordt een betalingskorting verleend. Ook hierbij wordt uitgegaan van de op dat moment te hanteren invorderingsrente. Wanneer vanwege de tijdelijke verlaging van dit percentage echter nauwelijks meer korting wordt verkregen, kan via een bezwaar alsnog de korting worden verkregen op basis van een rente van 4%. 

3. Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast 

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recentelijk bekendgemaakt.

Vaste vergoeding reiskosten
Veel werkgevers kiezen er vanwege de administratieve overlast voor om reiskosten voor het woon-werkverkeer volgens een vaste methode te berekenen. Voor werknemers die in de regel naar een vaste werkplek reizen, dient u de vergoeding dan te baseren op 214 werkdagen per jaar. Hierin is al rekening gehouden met vakantie, ziekteverzuim e.d.

Let op!
U mag deze methode toepassen als de werknemer vermoedelijk 36 weken of meer per jaar naar de vaste werkplek reist.

Berekening per maand
De vaste reiskostenvergoeding berekent u vervolgens door het aantal woon-werkkilometers heen en terug te vermenigvuldigen met 214. Voor dit aantal kilometers mag u maximaal € 0,19/km vergoeden. Dit bedrag deelt u door 12 om het bedrag per maand te berekenen.

Let op!
Voor parttimers past u de vergoeding naar evenredigheid toe.

Thuis vanwege corona
Voor een werknemer die thuis werkt vanwege het coronavirus, mag u de onbelaste vergoeding gewoon blijven doorbetalen. Dit is onlangs in een besluit van het ministerie van Financiën vastgelegd.

Let op!
Voor werknemers die meer dan 75 kilometer van het werk wonen, moet u na afloop van het jaar de uitbetaalde vergoeding herrekenen op basis van het werkelijke aantal kilometers. Voor de periode waarin thuis wordt gewerkt, mag u echter blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.

Niet voor reiskosten op declaratiebasis
Als u reiskosten op declaratiebasis vergoedt, is de verruiming niet van toepassing. Deze geldt namelijk alleen voor vaste vergoedingen. 

4. Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?

Kunt u een arbeidscontract met een werknemer beëindigen als u een beroep doet op de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling)? Wat mag wel en wat mag niet?

Waarborgen werkgelegenheid
De NOW, die u vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 kunt aanvragen, beoogt de werkgelegenheid zoveel als mogelijk te waarborgen. De NOW-regeling kent voor u als werkgever daarom de volgende twee voorwaarden:

 • u heeft de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden, én
 • u mag gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvragen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen (de a-grond) indienen.

Ontslagaanvraag al ingediend?
Zoals u ziet, gaat het bij de tweede voorwaarde om ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen (de zogenaamde a-grond) die bij het UWV zijn ingediend. Mocht u al wel ontslagaanvragen hebben ingediend op of na 18 april 2020, dan krijgt u van het UWV 5 werkdagen de tijd om deze weer in te trekken.

Boete
Doet u dit niet, maar zet u de procedure bij het UWV voort, dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer vermeerderd met een verhoging van 50% (boete). Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken.

Wanneer kunt u een dienstverband wel beëindigen?
In de NOW-regeling wordt alleen gesproken over het indienen van een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen. U mag de arbeidsovereenkomst wel beëindigen – zonder gevolgen voor de NOW-regeling – om onderstaande redenen of situaties:

 • een proeftijdontslag;
 • het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • ontslag wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen, een verstoorde arbeidsrelatie of een andere redelijke ontslaggrond;
 • een beëindiging met wederzijds goedvinden (door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst).

Let op!
Als gevolg van een ontslag zal wel uw loonsom dalen. Dit kan gevolgen hebben voor de uiteindelijk door u te ontvangen subsidie. Als er geen nieuwe werknemers bijkomen, zullen dan immers minder mensen hoeven te worden doorbetaald, waardoor de te ontvangen tegemoetkoming ook afneemt en er mogelijk zelfs – achteraf – een bedrag moet worden terugbetaald.

Inspanningsverplichting: loonsom gelijk houden
Wel heeft u de inspanningsverplichting de loonsom zoveel als mogelijk gelijk te houden. Lukt dat echter niet omdat u vanwege het ontbreken van concreet toekomstperspectief werknemers geen vast contract kunt bieden, dan is er verder geen sanctie aan gekoppeld. Een inspanningsverplichting is immers niet gelijk aan een resultaatsverplichting. 

5. Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hun tijdig  factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus.

Factuurplicht
Onder meer als u goederen en diensten aan andere ondernemers levert, bent u in beginsel verplicht een factuur te sturen. Dit moet uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin u hebt geleverd.

Collega in moeilijkheden
Door de coronacrisis heeft u wellicht goederen en diensten geleverd aan collega’s die nu in financiële moeilijkheden verkeren. Toch moet u ook hen tijdig een factuur sturen, anders kunt u zelf problemen krijgen met de fiscus.

Uitstel van betaling
Het staat u vrij uw collega’s al dan niet extra leverancierskrediet te geven en bijvoorbeeld een betaaltermijn van twee maanden te bieden in plaats van één maand. Het is natuurlijk wel van belang dat u daardoor niet zelf in financiële problemen komt, want ook uw financiële verplichtingen lopen waarschijnlijk gewoon door.

Fiscus verleent ‘gratis’ uitstel
Dat u uw factuur pas later betaald krijgt, heeft geen invloed op uw btw-aangifte, ervan uitgaande dat u het factuurstelsel hanteert. U neemt het bedrag van de levering dus gewoon op in het aangiftetijdvak waarin u de factuur stuurt.

U hoeft de daarin begrepen btw overigens niet direct te betalen, want desgevraagd kunt u vanwege de coronacrisis voor een periode van drie maanden uitstel van betaling aanvragen. Dit moet online, met behulp van uw DigiD-code. U betaalt slechts 0,01% rente op jaarbasis.

Factuur wordt niet betaald, wat nu?
Heeft u een factuur gestuurd en ziet het ernaar uit dat deze niet betaald wordt, dan kunt u de btw terugvragen zodra zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) niet wordt betaald. De fiscus gaat hiervan uit wanneer uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die u met uw klant bent overeengekomen, de factuur niet is betaald.

Let op!
Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt hiervoor de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.

Hoe btw terugvragen?
Het bedrag van de teruggaaf verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de termijn van één jaar is verstreken. U vult het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte.

Wordt de factuur alsnog voldaan?
Op het moment dat de factuur na het terugvorderen van de btw alsnog wordt betaald, moet u het bedrag aan omzet en btw in de eerstvolgende btw-aangifte weer opnieuw invullen.

Pas op met lening
Kan uw klant de factuur niet betalen en vraagt hij u om dit om te zetten in een lening, dan dient u de btw wel gewoon af te dragen. Pas hiermee dus op! 

6. Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Hoe kunt u daarmee omgaan of anders gezegd: mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling? Moet u daarvoor de arbeidsovereenkomst aanpassen?

Instructierecht
U heeft de mogelijkheid uw werknemers te vragen tijdelijk ander werk te doen. Als werkgever hebt u immers een instructierecht. Dat betekent dat u uw werknemers aanwijzingen en instructies kunt geven over uit te voeren werkzaamheden. U kunt in verband met de coronacrisis uw werknemers ook vragen om tijdelijk andere dan de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

Dit kan aan de orde zijn als bijvoorbeeld andere collega’s zijn uitgevallen in verband met ziekte. Uiteraard moet het hierbij gaan om werkzaamheden die in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevraagd. Zo nodig moet u uw werknemers expliciet instrueren over de nieuw uit te voeren werkzaamheden.

Veilige werkomgeving
Van belang blijft dat u in het kader van de arbowetgeving moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Concreet betekent dit dat u werknemers moet voorzien van de nodige beschermingsmiddelen – denk aan een plastic glaswand bij klantcontacten – en dat u hen ook zo nodig instructie moet geven over hoe deze beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Ook moet u werknemers wijzen op de eventuele risico’s die het werk met zich meebrengt.

Tip!
De periode dat er minder werk beschikbaar is, kunt u ook gebruiken om uw werknemers scholing aan te bieden zodat zij weer helemaal up-to-date zijn op het moment dat de coronacrisis voorbij is. Ook zijn er wellicht werkzaamheden die zijn blijven liggen en die nu kunnen worden opgepakt. Denk aan het herinrichten van de website of bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden.

Wijziging arbeidsovereenkomst nodig?
Zijn de opgedragen werkzaamheden geheel afwijkend van de overeengekomen werkzaamheden, dan kan sprake zijn van een wijziging van de arbeidsovereenkomst. Van belang is dan of u een eenzijdig wijzigingsbeding bent overeengekomen.

U mag zich echter alleen beroepen op een dergelijk eenzijdig wijzigingsbeding als u daarbij een zodanig zwaarwegend belang hebt dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Meestal zijn dat bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische omstandigheden.

Belangenafweging groep
Er moet dan dus een belangenafweging plaatsvinden tussen aan de ene kant het belang van de werkgever bij wijziging van de arbeidsvoorwaarde(n) en aan de andere kant het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad. Bij een eenzijdig wijzigingsbeding gaat het vaak om collectieve wijzigingen voor een groep of alle werknemers die de werkgever wil doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van collectief vervoer voor ambulante werknemers.

Passend werk één werknemer
Gaat het om ander passend werk voor slechts één werknemer, dan komt het beginsel van goed werkgever- en goed werknemerschap om de hoek kijken. Dit betekent dat gekeken moet worden naar de redelijkheid en billijkheid, waarbij geldt dat beide partijen hierin een verantwoordelijkheid hebben. 
Stel dat het gaat om een klein bedrijf met weinig vet op de botten dat in zijn voortbestaan wordt bedreigd, dan mag van de werknemer een wat flexibelere opstelling worden verwacht, zeker nu het gaat om tijdelijke wijzigingen. 

7. Thuiswerken; wat mag u belastingvrij vergoeden?

Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven.

Werkplek thuis
U kunt voor de werkplek thuis meestal geen onbelaste vergoedingen geven. Dit is alleen anders als de werkplek zelfstandig is. Dit wil zeggen: de werkplek moet een eigen ingang hebben en eigen sanitair, én u moet de werkplek van de werknemer huren. Alleen in die laatste gevallen kunt u onbelast vergoedingen geven, zoals voor energie, en mag u bijvoorbeeld onbelast een bureau ter beschikking stellen.

Pc, mobiele communicatiemiddelen, internet
Computerapparatuur, zoals laptops, printers en dergelijke, en mobiele communicatiemiddelen, zoals een smartphone, kunt u belastingvrij vergoeden of verstrekken als deze naar uw mening nodig zijn voor het thuis goed kunnen uitvoeren van de functie. Ook een internetabonnement valt hieronder.

Let op!
Bij een abonnement met meerdere voorzieningen, zoals voor tv, moet u een redelijke schatting maken van de kosten die u aan het internetabonnement kunt toerekenen. Alleen dit deel kunt u namelijk onbelast vergoeden.

Noodzakelijk?
Bij personeel dat verplicht thuis moet werken, zal in de regel weinig discussie bestaan over de noodzakelijkheid van een laptop en dergelijke. Niet-noodzakelijke hulpmiddelen zijn bovendien ook vrijgesteld als de werknemer deze voor 90% of meer zakelijk gebruikt.

Niet vrijgesteld, dan in vrije ruimte
Vergoedt u iets of stelt u iets ter beschikking wat niet noodzakelijk is, dan is dit in beginsel belast bij uw werknemer. Maar u kunt dit ook onderbrengen in de werkkostenregeling, zodat het onbelast blijft. Alleen als u dit jaar over de vrije ruimte heen schiet, betaalt u als werkgever 80% eindheffing.

Let op!
De vrije ruimte is dit jaar verhoogd naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 en 1,2% over het meerdere van de loonsom.

Einde crisis, en dan?
Als uw werknemers na de coronacrisis niet meer thuis hoeven te werken, dienen ze ter beschikking gestelde pc’s en dergelijke weer aan u terug te geven of in privé over te nemen en u hier een redelijke vergoeding voor te betalen.  

8. Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

Het coronavirus brengt ook de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? Mag een werknemer een verlofaanvraag intrekken?

Kan een werknemer een verzoek doen om een geplande vakantie in te trekken en deze later in het jaar op te nemen? Als uitgangspunt geldt dat verlof wordt vastgesteld naar de wens van de werknemer. Uiteraard mag een werknemer de werkgever wel verzoeken om een ingeplande vakantie in te trekken. Het is echter aan de werkgever om te besluiten of hij dat verzoek ook honoreert. Een werkgever is niet verplicht hierin mee te gaan. Indien een werkgever veel werk heeft op dit moment, zal het weinig problemen opleveren om akkoord te gaan met het intrekken van het toegekende verlof. Het is echter aan de werkgever hierover een uitspraak te doen.

Let wel, het inleveren (terugtrekken) van de vakantie kan op een ander moment in het jaar leiden tot te weinig personeel omdat iedereen dan tegelijk met vakantie gaat.

Kan een werkgever de verlofaanvraag intrekken?
Een werkgever op zijn beurt kan, mits hij daar zwaarwichtige redenen voor kan aanvoeren (drukte, ziekte collega’s) na overleg met de werknemer het verlof intrekken. Wel moet de werkgever in die situatie de eventuele schade die de werknemer lijdt door de wijziging van het tijdvak van de vakantie, vergoeden. Hierbij valt te denken aan de te maken annuleringskosten.

Een werkgever mag niet al te snel overgaan tot het intrekken van de verlofaanvraag. Hij zal moeten kijken of er andere manieren zijn om de plotselinge drukte het hoofd te bieden. Hierbij valt te denken aan de inzet van oproepkrachten.

Indien de werknemer door het intrekken van de verlofaanvraag verder niet in de gelegenheid wordt gesteld om zijn eventuele nog openstaande tegoed aan wettelijke vakantiedagen over 2019 vóór 1 juli 2020 op te nemen, komen deze wettelijke vakantiedagen niet te vervallen. De werknemer moet dan alsnog gelegenheid krijgen deze dagen op een ander moment op te nemen.

Samenvattend
Zoals al is aangegeven, is de werknemer leidend waar het gaat om het bepalen wanneer hij vakantie wil opnemen. De werkgever kan de werknemer hiertoe niet verplichten. Uiteraard kan de werkgever het aan de werknemer vragen, maar de werknemer hoeft hier niet op in te gaan.

Let op!
Op ADV-uren is de vakantiewetgeving niet van toepassing. Het is daarom van belang na te gaan wat er schriftelijk is afgesproken over ADV-uren. Mogelijk is schriftelijk bepaald dat de werkgever het recht heeft ADV-uren in te plannen. 

9. Btw-regels zorgsector versoepeld vanwege corona

Vanwege het coronavirus wordt in de zorgsector momenteel veelvuldig personeel in- en uitgeleend. Ook worden medische hulpmiddelen met regelmaat kosteloos geleverd. Om de btw-regels hierbij geen beperking te laten zijn, heeft het ministerie van Financiën een tweetal aanpassingen gedaan.

In- en uitlenen zorgpersoneel
Het uitlenen van zorgpersoneel is onder voorwaarden vrijgesteld van btw. Vereist is wel dat de zorginstelling of -inrichting vrijgesteld is van btw. Verder geldt dat alleen de brutoloonkosten in rekening worden gebracht, plus een kostenvergoeding van maximaal 5%. Met de uitleen van personeel mag ook geen winst worden beoogd of gemaakt.

Let op!
De maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Dit betekent bijvoorbeeld dat een uitlener die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, dit kan blijven doen.

Kosteloze zorggoederen
De btw op medische hulpgoederen en medische apparatuur die kosteloos worden geleverd aan zorginstellingen of -inrichtingen, is onder voorwaarden aftrekbaar. Vereist is dat het goederen betreft die voorkomen op een lijst en verband houden met het coronavirus.

Voorwaarden
Er geldt wel als voorwaarde dat de kosten voor de ondernemer behoren tot de algemene kosten. De aftrek van btw voor deze ondernemer wordt bepaald op basis van de totale omzet, waarbij de kosteloos geleverde goederen niet meetellen. Ten slotte moet op de factuur vermeld zijn dat gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling en moeten de gegevens inzake de vrijstelling in de administratie bewaard worden.

Terugwerkende kracht
De goedkeuringen van het ministerie gelden met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 en blijven van kracht tot 16 juni 2020.  

10. Uitbreiding NOW-regeling voor concerns en voor seizoensarbeid

De Tweede Kamer wil verdergaande steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Via een aantal aangenomen moties tijdens de coronadebatten van donderdag 16 april is het kabinet verzocht om tal van maatregelen te nemen of bestaande regelingen te verruimen. In de Kamerbrief van 22 april 2020 heeft de minister de toezeggingen nader uitgewerkt.

NOW-regeling voor concerns
De Kamer heeft onder meer aangedrongen om de NOW-regeling aan te passen. De regeling vergoedt een deel van de loonkosten bij een omzetverlies van minstens 20%. Volgens de Kamer zou voor concerns niet altijd het verlies aan concernomzet bepalend moeten zijn voor het recht op de NOW-regeling, maar ook het omzetverlies per aparte bv.

De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Het wordt enkel mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern om subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Aan de aanpassing van de NOW voor concerns worden wel extra voorwaarden verbonden om misbruik te voorkomen:

 • Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen.
 • De werkgever moet met belanghebbende vakbonden een akkoord hebben bereikt over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Dit zullen veelal de vakbonden zijn met wie de cao gesloten is.
 • Er is geen personeels-bv binnen het concern. Als er wel een personeels-bv is, dan is altijd de omzetdaling op concernniveau bepalend. Dit omdat bij een personeels-bv loonsom en omzet in verschillende werkmaatschappijen zit en de koppeling van omzetverlies naar loonsom niet te leggen is.

Met het oog op het beperken van strategisch gedrag worden een aantal voorwaarden en waarborgen voorgesteld. In de nog uit te werken standaarden voor accountants wordt dit nog nader gedefinieerd.

NOW-regeling voor seizoensarbeid
De Kamer heeft ook aandacht gevraagd voor seizoenswerk. Het kabinet onderkent dat voor sommige sectoren of bedrijven de NOW weinig of geen soelaas biedt, vanwege seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten. Omdat de NOW geen ruimte voor maatwerk biedt, lijkt de oplossing voor seizoenarbeid nog ver weg. Mogelijk zijn er buiten de NOW alternatieven. In een aantal urgente gevallen – de sierteelt en de culturele sector, die op bijzondere wijze aan het seizoen gebonden zijn – bleek het reeds mogelijk om specifieke maatregelen te treffen door aan te sluiten bij bestaande gegevens of subsidiestromen.  

11. Kamer: aanpassing Tozo- en TOGS-regeling

Tozo-regeling
De Kamer wil ook de Tozo-regeling (bijstand voor zelfstandig ondernemers) aanpassen. Via deze regeling kunnen ondernemers in financiële moeilijkheden een uitkering op het sociaal minimum krijgen en/of bedrijfskapitaal. Gevraagd wordt om werkzaamheden van vóór maart dit jaar die in maart dit jaar gefactureerd zijn, buiten beschouwing te laten. Dit zou namelijk een verkeerd beeld geven over het geleden inkomensverlies.

Daarnaast wordt speciaal aandacht gevraagd voor flexwerkers. Door diverse oorzaken verliezen ze soms namelijk én hun baan én komen ze niet in aanmerking voor de Tozo-regeling.

TOGS-regeling
Ook de TOGS-regeling wordt verder versoepeld. Deze regeling betreft een belastingvrije gift van € 4.000 voor ondernemers in specifiek getroffen sectoren, zoals de horeca. De gift werd tot nu toe gebaseerd op de hoofdactiviteit van een onderneming, maar is nu ook toegankelijk als de ondernemer met een geregistreerde nevenactiviteit aan de voorwaarden voldoet.

Een aanvullende voorwaarde is dan wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies heeft van minstens € 4.000 en in dezelfde periode ook minstens € 4.000 aan vaste lasten heeft. 

12. Aanvullende belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Op 24 april heeft het kabinet een aantal nieuwe belastingmaatregelen getroffen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers, in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen.

Versoepeling urencriterium zzp’ers
Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van 1.800 euro.

Verhoging vrije ruimte in de werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een BV daardoor 25.000 euro al in 2020 in plaats van in 2021.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk.

Waarom een bedrijvenkring

Dit is waarom:

Gemeente en BKH bekijken gezamenlijk toekomstige posities cameramasten

Gemeente en BKH bekijken toekomstige posities cameramastenGemeente Harderwijk en de BKH hebben op donderdag 18 februari gezamenlijk, op de fiets, de toekomstige locaties van de cameramasten op bedrijventerrein Lorentz bekeken.  Op enkele locaties moeten nog wat extra,...

Tijdelijk gratis COVID-19 Sneltest voor Harderwijker bedrijven

Tijdelijk gratis COVID-19 sneltest voor bedrijvenVanaf nu kunt u uw medewerkers met klachten GRATIS laten testen bij Perspectief. Laat uw medewerker direct een afspraak maken via 0341 438 710 en hij/zij kan nog dezelfde dag terecht. U bent verzekerd van een...

Afscheid Dries van den Berg

Afscheid Dries van den Berg Dries van den Berg is woensdag 27 januari aan het begin van de avond overleden aan een hartstilstand. Hij is 64 jaar geworden. Dries van den Berg was één van de bekendste, zo niet dé bekendste inwoner en ondernemer van Harderwijk. Als...

Bedrijvenkring Harderwijk, Postbus 115 3840 AC Harderwijk
secretariaat@bedrijvenkringharderwijk.nl
KvK-nummer 40094014

 

 

PROFITEER OOK MEE

WIJ LOBBYEN, FACILITEREN, JAGEN AAN, VERBINDEN EN VERSTERKEN ONDERLINGE RELATIES.

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!