Missie, Visie & Doelstelling


Missie

De BKH is dé collectieve belangenbehartiger en hét collectieve aanspreekpunt van en voor bedrijven op bedrijfslocaties in Harderwijk. De BKH zorgt voor een goed ondernemersklimaat op de bedrijfslocaties in Harderwijk door te lobbyen, te faciliteren, aan te jagen, te verbinden en onderlinge relaties te versterken.


Visie

Bedrijven moeten samenwerken om lokaal en regionaal de belangen te behartigen en initiatieven te nemen, zodat er een optimaal ondernemingsklimaat in Harderwijk ontstaat en blijft bestaan.


Doelstelling

De Bedrijvenkring Harderwijk wil optimale ruimte scheppen om te ondernemen. Zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Letterlijk door te lobbyen voor het goed ontsluiten en toegankelijk maken van bedrijventerreinen en voor kwalitatief en kwantitatief voldoende bedrijventerreinen. Figuurlijk door voorwaarden te scheppen die het ondernemen er makkelijker op maken, bijvoorbeeld op het vlak van de arbeidsmarkt.